• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Marklov för markarbeten

Du kan behöva ansöka om marklov om du gräver bort jord eller fyller på så att markens höjd ändras.

Behöver jag marklov

Om du vill ändra marknivån med mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov. I vissa fall kan du även behöva marklov för ändringar som är mindre än 0,5 meter. Det kan handla om exempelvis trädfällning eller skogsplantering. Det står i så fall i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Behöver jag söka om marklov när jag söker bygglov?

Om du ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Vi hanterar då marklovet tillsammans med ditt bygglov.

Detaljplan och områdesbestämmelser

I vissa fall kan detaljplanen eller bestämmelserna för området ange om du behöver ansöka om ett marklov.

Använd länskartan för Örebro län för att hitta detaljplaner och områdesbestämmelser för ditt område.

Länskarta Örebro län Länk till annan webbplats.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Vad är områdesbestämmelser?

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Behöver jag marklov om jag ska fälla träd eller plantera skog?

Innan du fäller träd behöver du genom detaljplanen ta reda på om du behöver marklov för att fälla träd i området. I detaljplanen kan det även finnas krav på marklov för att plantera skog.

Innan du ansöker

Tips och råd

  • Tänk på att en höjning eller sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du ändrar något.
  • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Det gäller även för fyllnadsmassor, eftersom olika fyllnadsmassor leder undan vatten olika bra.
  • Var noga med att kontrollera vilka ledningar som finns i marken om du ska gräva ut tomten. Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt. På ledningskollen.se Länk till annan webbplats. kan du ta reda på var ledningar finns.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Marklovpliktig åtgärd

Kronor

Marklov utan teknisk samråd

7 070 kr

Marklov med tekniskt samråd

10 100 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation och ansök om bygglov. Om du av någon anledning inte kan logga in med e-legitimation kan du istället skriva ut en blankett och skicka in med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge?
Kontakta oss för bygglovsfrågor

Kontakt

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: