• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Rivningslov för att riva en byggnad

Om du ska riva en byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om rivningslov. I vissa fall behöver du bara göra en anmälan.

Behöver jag rivningslov för att riva en byggnad?

Om du ska riva eller montera ner en byggnad, eller delar av en byggnad, inom ett detaljplanerat område behöver du alltid ansöka om rivningslov.

I vissa fall behöver du bara göra en anmälan. Du behöver inte rivningslov om du ska göra något av följande:

  • Riva utanför detaljplanerat område som saknar områdesbestämmelser.
  • Riva bygglovsbefriade byggnader, som exempelvis altantak eller en friggebod.
  • Riva eller ta bort en byggnad som har tidsbegränsat bygglov.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Använd länskartan för att ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område.

Länskarta för Örebro län Länk till annan webbplats.

Vad är områdesbestämmelser?

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan för Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Innan du ansöker

Rivningsavfall

Innan du får börja riva behöver du inventera allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Du ansvarar också för att sortera material som kan återanvändas, återvinnas eller innehålla farliga ämnen.

Så här gör du med ditt rivningsavfall

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig när jag bygger garage?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett rivningsprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för att riva en byggnad. Lämna in kontrollplanen redan när du ansöker.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Vad kostar det?

Tillbyggnad utan ekonomiskt samråd

Kronor

Planenligt

10 100 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område

12 120 kr


Tillbyggnad med ekonomiskt samråd

Kronor

Planenligt

15 150 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område

17 170 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om rivningen är mer komplicerad behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt riva kan vi avgöra om din rivning kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja riva?

När du har fått ett startbesked får du börja riva det du har sökt rivningslov för eller anmält.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation och ansök om rivningslov.

Om du av någon anledning inte kan logga in med din e-legitimation kan du istället skicka in blanketter med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge?
Kontakta oss för bygglovsfrågor

Kontakt

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: