• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Inför genomförande av ny detaljplan vid Stensnäs

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår med att förbereda för genomförandet av den fastslagna detaljplanen vid Stensnäs, Nora 254.

Vad utför vi för arbete

Förundersökningar inför projektering av infrastruktur inom och i anslutning till detaljplaneområdet.

Syfte

I juni 2022 vann detaljplan för del av Stensnäs 1:1 (nytt bostadsområde) laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder, förskola och mindre verksamheter.

För att kunna projektera gator, VA och dagevattenlösningar kommer en del förundersökningar att utföras. Exempel på dessa är inmätningar samt geologiska undersökningar av markförutsättningar. En fortsatt utredning av fornlämningar kommer också att utföras.

Hur påverkar det mig som trafikant och boende?

Arbetsområdet ligger delvis i nära anslutning till befintlig väg, Erikslundsvägen, men kommer inte påverka framkomligheten nämnvärt.

Boende vid Stensnäs kan uppleva en del störningar i form av buller vig geologisk undersökning då borrvagn används, detta gäller ordinarie arbetstider.

Tidplan

Förundersökningar kommer att pågå under höst och vinter 2023.

Kontaktperson

Samhällsutvecklingschef Karin Öhman

Telefon: 0587-812 39

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0581-830 80

Utförare

Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen, samt Nora kommun i samarbete med underentreprenörer.

Översiktskarta som visar området vid Stensnäs

Område för projektering är markerat med rött på kartan.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: