• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

VA-Undersökning Älvestorp

Här kan du läsa mer om arbetet som pågår med att förbereda för genomförandet av den fastslagna detaljplanen vid Christinelund, Hitorp, Nora 252.

Vad utför vi för arbete

Förundersökningar inför utförande av VA-anslutning för det detaljplanerade området.

Syfte

I juni 2021 vann detaljplan för del av Älvestorp 4:1 (nytt bostadsområde) laga kraft.

För att kunna ansluta det kommande bostadsområdet till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten på ett lämpligt sätt behövs en geologisk undersökning av markförutsättningar längs planerad ledningssträcka utföras.

Hur påverkar det mig som trafikant och boende?

Arbetsområdet ligger delvis i nära anslutning till befintlig väg, Hitorpsvägen, men kommer inte påverka framkomligheten. Framkomligheten till Hitorpsbadet kan bli begränsad under någon dag.

Boende vid Rättarvägen kan uppleva en del störningar i form av buller då borrvagn används, detta gäller ordinarie arbetstider.

Tidplan

Geologisk undersökning utförs preliminärt någon gång under vecka 39-41. Beräknad tidsåtång är 2-3 dagar.

Arbetet med ledningsdragningen kan komma att påbörjas under vintern 2023/2024.

Kontaktperson

Samhällsutvecklingschef Karin Öhman

Telefon: 0587-812 39

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0581-830 80

Utförare

Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen, i samarbete med underentreprenörer.

Översiktskarta som visar platsen för arbete vid övre Hitorp.

Röd markeringar visar plats för arbete.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: