• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Information om inackorderingsbidrag

Elever som går i kommunal gymnasieskola och som behöver inackordering på annan ort (än folkbokföringsadressen) på grund av skolgången har rätt till ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Inackorderingsbidrag beviljas om följande krav uppfylls:

Eleven ska vara folkbokförd i Nora kommun.
Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare/föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder. Eleven ska också kunna styrka genom kontrakt eller hyresavi att eleven är inackorderad på annan ort och plats än hemmet.

  • eleven skall gå i kommunal gymnasieskola
  • eleven ska ha antagits som förstahandssökande
  • eleven skall ha en resväg som överstiger 40 km enkel resa eller en restid som är mer än 3 tim/dag
  • eleven skall vara folkbokförd i Nora kommun

Inackorderingsbidrag beviljas för 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen. Bidraget är beräknat utifrån index och prisbasbelopp. Kom ihåg att ansöka om inackorderingsbidrag varje nytt läsår! Ansökan gäller för ett läsår i taget och skall vara inlämnat senast den 30 oktober. Gäller ansökan enbart för en termin är sista ansökningsdag den 30 oktober för höstterminen och den 30 mars för vårterminen.

Elever som studerar vid en fristående gymnasieskola ska söka inackorderingsbidrag hos CSN.

Avstånd/km

Kronor/månad för 2024

0-149

1910

150-349

2388

350-

2770

Utbetalningen sker i efterskott i början av månaden. Ersättning utgår till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Kopia på hyreskontraktet eller första hyreskvittot för höst- respektive vårtermin måste sändas in för att utbetalningarna skall kunna göras.

Den som felaktigt tar emot bidraget pga ändrade förhållanden är återbetalningsskyldig, anmäl därför omedelbart förändring till Nora kommun.

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsbidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen. Överklagan måste skickas in inom tre veckor från den dag ni mottog beslutet.

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: