• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Pågående planarbete

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Detaljplan för Rosen 11 med flera i Nora

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning och säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt.

Planområdet omfattar cirka två hektar och är beläget väster om stadskärnan i centrala Nora. Området avgränsas i öster av Tingshusvägen, i väster av Malmgatan, i söder av Prästgatan och i norr av Kvarnvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Nora kommun som antogs 2017-12-14.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer i processen?

Rubricerad detaljplan ställs ut för samråd.

Samråd möjliggör för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Samråd pågår mellan 23 augusti 2022 – 14 september 2022.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Samrådshandlingar finns att ta del av digitalt nedan. Handlingarna finns även fysiskt på:

Stadsbyggnadskontoret på adressen Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6 Lindesberg.

Biblioteket i Nora, Storgatan 15.

Underrättelse

Plankarta

Planbeskrivning

Fastighetsförteckning (Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.)

Undersökning

PM Nora omsorgsboende parkeringsutredning

Rapport buller

Rapport dagvatten

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget

Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.

Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter
finns.

I meddelandet behöver diarienummer s-2021-908 framgå.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, "Yttrande för att lämna ditt yttrande". https://etjanst.lindesberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Eller via e-post till: info@sb-bergslagen.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-908.

Med vanlig post till skickas det till:
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6, 711 80 Lindesberg.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-908

Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den
14 september 2022.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Isabella Lohse, enhetschef

0581-830 05

isabella.lohse@sb-bergslagen.se


Granskningshandlingar

Inga detaljplaner ligger för närvarande ute för granskning.


Antagandehandlingar

Inga detaljplaner ligger för närvarande ute för antagande.

Laga kraft

Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, Bussangöring)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bussangöring och cirkulationsplats.

Planområdet är beläget i Nora i stadsdelen soltunet. Området avgränsas av bostadsfastigheter samt en industrifastighet som omger korsningen som nu planläggs. Korsningen i fråga är den där Kolmätaregatan och Esstorpsvägen möts.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Nora kommun som fick laga kraft 2018-01-11.

Vad händer i processen?

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-04 och den justerade ärendeförteckningen publicerades 2022-10-12.

Här hittar du ärendeförteckningen.

Granskning pågick mellan 27 juni 2022 - 31 augusti 2022.

Samråd pågick mellan 7 juli 2021 – 31 augusti 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredgogörelse

Granskningsutlåtande

Beslut

Undersökning BMP

Ytterligare upplysningar erhålles av:

info@sb-bergslagen.se


Detaljplan för Fibbetorp 1:6

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i februari.

Handlingar tillhörande detaljplanen.

Planbeskrivning
Plankarta

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder.

Syftet är även att möjliggöra för förskoleverksamhet samt möta upp behov på utökad service i området.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i maj.

Handlingar tillhörande detaljplanen.

Plankarta
Planbeskrivning

Ytterligare upplysningar erhålles av:

info@sb-bergslagen.se

Överklagade detaljplaner

Inga detaljplaner är för närvarande överklagade.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: