• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Naturvård

Nora kommun är rik på natur som är en värdefull tillgång för folkhälsa, trivsel och vår attraktionskraft.

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig för kommuninvånarna. Speciellt gäller det kommunens egen skog och mark som, genom lämplig skötsel och vård men även fysisk planering, kan utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer för kommunens invånare och besökare.

Aktuella projekt: Lövvärden i Nora

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har genomfört projektet Lövvärden i Nora. I ett antal skogsområden runt Nora på kommunal mark har åtgärder genomförts för att gynna lövträd och skapa döda, solbelysta lövträd.

Vi har tagit bort gran, friställt större lövträd och skapat död vet genom att t.ex. kapa högstubbar, ringbarka träd och lämna kvar liggande stammar. Syftet har varit att förbättra lövskogsmiljöer och bevara och utveckla biologisk mångfald. Lövskogar med många döda träd är ovanliga och innehåller massor av arter. Därför är dessa viktiga att bevara och återskapa.

En av arterna som trivs i dessa miljöer är vitryggig hackspett. Hjälper vi den så hjälper vi även många andra arter. Då kommer skogen att myllra av liv. Det är skogsområden vid Hagbyberget, Knutsberg, norra och södra stranden av Åsbosjön och Vaslätten som åtgärdats.

Projektet Lövvärden i Nora har fått stöd från Skogsstyrelsen. Stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

EU flagga

Bildtext: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Vill du veta mer?

På flera platser i de aktuella områdena finns en informationsskylt uppsatt. Den berättar om varför vi gör detta. Informationen är framtagen inom åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Nora kommun samarbetar med privata markägare, ideella föreningar och myndigheter för att bevara den sällsynta vitryggiga hackspetten. Vid frågor och funderingar kontakta Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40.

Åtgärdsprogram för hotade arter.

Bildtext: Åtgärdsprogram för hotade arter.

Kommunens träd och skog

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen förvaltar den skog som kommunen äger, skogsinnehavet består mest av tätorts- och bostadsnära skog.

Den förvaltade skogen kring tätorterna sköts med stor hänsyn till rekreation, växt- och djurliv och pedagogisk verksamhet. Skog som ägs av de kommunala bolagen sköts av dem.

En del av den skog som ägs av kommunen eller de kommunala bolagen utgör också en viktig del av markreserven för framtida exploateringar.

Planerade åtgärder och skogsskötsel

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel.

Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa entreprenörer, kommunens egen personal och personal från arbetsmarknadsenheten.

Döda träd lever

Döda träd är fulla av olika svampar, små djur och andra organismer, som bryter ner veden. I de döende träden hittar fåglar gott om mat och hålhäckande fåglar hittar lämpliga hål. Vi kan njuta av det rika fågellivet.

Genom att låta döda träd ligga kvar på marken eller ännu hellre stå kvar gynnar vi fågellivet och den biologiska mångfalden. Träd som riskerar att ramla för att de är gamla eller sjuka behöver inte alltid fällas helt. Ibland väljer vi att istället spara en "högstubbe". Det innebär att stammen och kanske delar av grenar får stå kvar och kan göra nytta ytterligare en tid.

I dagens skogsbruk är urvalet av trädarter begränsat och tillgången på död ved liten och därför är det viktigt att spara värdefulla träd även i andra miljöer, som t.ex. i parker och tätortsnära skogar. Ek, lönn, ask och lind är exempel på biologiskt värdefulla träd. En enda gammal ek kan hysa närmare 1500 olika arter av växter och djur. Vissa av de vedlevande organismerna är beroende av en enda trädart för sin överlevnad.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda i de kommunala verksamheterna ska arbeta för att bidra till att målen uppnås.

En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark ska ha en skötsel där målet är att värna biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet. Samt främja folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska värden som ett led i arbetet för en uthållig kommun.

I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad: