• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Pågående planarbete

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Inga detaljplaner är för närvarande ute på samråd.

Granskningshandlingar arbetas fram

Detaljplan för Nora 1:1 (Soltunet, Bussangöring)

Granskning

Inga detaljplaner finns för granskning

Antagandehandlingar arbetas fram

Inga antagandehandlingar arbetas fram.

Antagande

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Stensnäs i Nora tätort och att på platsen möjliggöra för nya bostäder. Syftet är även att möjliggöra för förskoleverksamhet samt möta upp behov på utökad service i området.

Du kan läsa planens omfattning och innehåll i planhandlingarna längre ner. Planområdet ligger i Stensnäsområdet i de norra delarna av Nora tätort.

Vad händer i processen?

Granskning pågick mellan 10 – 31 mars 2022. I granskningsutlåtandet kan du läsa om de synpunkter som kommit in och vilka förändringar som gjorts i planförslaget. Planförslaget har nu lämnats över till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för beslut om antagande av detaljplanen.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Beslut om betydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsregogörelse

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Fastighetsförteckningen kan på grund av GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret

Laga kraft

Detaljplan för Fibbetorp 1:6

Syftet med detaljplanen är huvudsakligen att möjliggöra för bostäder i form av radhus och villor på platsen.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden i februari.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Planbeskrivning
Plankarta

Överklagade detaljplaner

Inga detaljplaner är för närvarande överklagade.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2022-04-28