• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Beräkning av inkomst

Här hittar du information om beräkning av inkomst.

Avgiften bestäms av hushållets samlade bruttoinkomst per månad.

Med hushåll avses ensamstående eller makar. Med makar ska jämställas par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

Vårdnadshavare utan gemensamt hushåll

Föräldrar som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg. Barnet har en barnomsorgsplats men föräldrarna kan räknas som separata hushåll och få varsin räkning. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet, enligt inkomstskattelagen, under bidragsåret.

Exempel på avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner
 • Arbetslöshetsersättning, ersättning vid arbetsmarknadsåtgärder
 • Livränta - den skattepliktiga delen
 • Omvårdnadsbidrag för funktionsnedsatta barn
 • Familjehemsersättning – arvodesdelen
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Starta eget bidrag
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring

Exempel  på ej avgiftsgrundande inkomst:

 • Underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning)
 • Försörjningsstöd

Inkomstanmälan

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorg
 • Var 12:e månad
 • När familjens inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Föräldrar med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om sin avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, därefter när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst, dock minst var 12:e månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten inte ändras.

Föräldrar som har inkomst som överstiger taxans högsta inkomstklass, inplaceras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiftens storlek. Vid förändring av familjens inkomst ska ny inkomstuppgift lämnas inom en månad. Hänsyn tas till den ändrade inkomsten fr.o.m. månaden efter ny anmälan gjorts.

Kommunen kan begära in handlingar som styrker lämnade uppgifter exempelvis lönespecifikationer eller intyg från arbetsgivaren.

Föräldrar som inte lämnar aktuell inkomstuppgift var 12:e månad eller efter skriftlig uppmaning, blir automatiskt inplacerade i högsta avgiftsklassen fr.o.m. nästkommande månad.

Uppgiften lämnas på heder och samvete. Medvetet felaktigt lämnade uppgifter kan leda till avstängning från barnomsorgen.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: