• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Nora kommun

Hemkommunen är ansvarig för att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan utifrån bestämda regler samt elevresor i gymansieskolan.

A. Skolskjuts – förskoleklass, grundskola och grundsärskola


1. Rätt till skolskjuts

I enlighet med skollagens bestämmelser anordnas kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet (där eleven stadigvarande bor) och den skola där eleven placerats efter beslut av kommunens intagningsgrupp. Detta gäller för elev som är folkbokförd i Nora kommun om sådan behövs med hänsyn till:

Skolskjuts anordnas i form av busskort till Länstrafikens linjetrafik eller av kommunen anordnad skolskjuts med taxi/minibuss, buss eller specialfordon.

Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisat. Rätten gäller heller inte de som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§ skollagen. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Detta gäller under förutsättning att eleven skulle ha rätt till skolskjuts till den skola eleven normalt skulle ha placerats i.
Rätten till skolskjuts/busskort gäller inte till eller från fritidshem.

2. Ansökan

Alla elever som uppfyller avståndsreglerna enl. punkt 3 nedan är i de flesta fall automatiskt skolskjutsberättigade och får ett erbjudande om skolskjuts. I dessa fall behövs ingen ansökan.
Se "Beräkningsmodell" nedan.
Om elev av andra skäl än avstånd önskar skolskjuts ska vårdnadshavare lämna in ansökan. Ansök i Vårdnadshavarportalen - https://skolskjuts.se/parentportal/nora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Färdvägens längd

Med färdväg avses den kortaste användbara vägen/gångvägen från hemmet till skolan. Nedanstående avståndsregler gäller även från hemmet till anvisad skolskjutshållplats.
Skolskjuts anordnas för:

 • elever från och med förskoleklass till och med skolår 3 med minst 2 km färdväg
 • elever i skolår 4 - 6 med minst 3 km färdväg
 • elever i skolår 7 - 9 med minst 4 km färdväg

Beräkningsmodell
Elever inom ett och samma bostadsområde ska i möjligaste mån bedömas lika. Avståndet från ett bostadsområde beräknas utifrån områdets geografiska centralpunkt.

4. Växelvis boende

Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts från båda adresserna om:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Nora kommun
 • rätt till skolskjuts föreligger från vårdnadshavarnas bostadsadresser
 • intyg kan uppvisas om regelbundet, växelvis boende (ca 50/50), d v s. ej enbart tillfälliga resor till den andra vårdnadshavaren

Elev har inte rätt till skolskjuts från adress utanför Nora kommun.

5. Trafikfarlig väg

Om elevs färdväg ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms som riskfylld, kan elev erhålla skolskjuts trots att de minimiavstånd som anges i punkt 3 inte är uppfyllda. Hänsyn tas till vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken.
Särskild prövning ur trafiksäkerhetssynpunkt kan efter ansökan göras för bedömning av rätt till skolskjuts under begränsad tid, företrädesvis avseende vinterperioden.

 6. Av- och påstigningsplats

Elev hämtas och lämnas på den plats som kommunen beslutar om. Avståndet mellan elevens bostad och av- och påstigningsplats ska inte överstiga de i punkt 3 angivna  kilometergränserna.

7. Väntetid

Skolskjutsarna organiseras utifrån så lite väntetid som möjligt. Upp till 10 minuter närmast före skoldagens början respektive efter skoldagens slut enligt skolans ramschema betraktas som rast och därför också som en del av skoldagen. Med väntetid avses tiden från det att skolskjutsen anländer till skolan och till dess att skoldagen börjar samt på eftermiddagen från det att skoldagen slutar till dess skolskjutsen avgår.

Väntetid bör maximalt uppgå till:
Förskoleklass - skolår 6, 45 minuter/dag
Skolår 7 - 9, 60 minuter/dag.

8. Skjuts av vårdnadshavare

Om en elev har rätt till skolskjuts, men denna på grund av särskilda omständigheter ombesörjs av vårdnadshavare, kan ersättning lämnas efter särskilt beslut. Skjutsen ersätts per kilometer motsvarande den skattefria delen av den kommunala reseersättningen.

9. Förlorat busskort

Om elev förlorar busskortet kontaktas skolassistenten på respektive skola.

10. Ansvar

Föräldrar har ansvar för eleverna före påstigning på skolbussen på morgonen och efter avstigning vid angiven hållplats på eftermiddagen.
Föraren har ansvar för eleverna under transporten till och från skolan. Elev och vårdnadshavare ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler, lagar och förordningar, samt chaufförens instruktioner under transporten till och från skolan. Skolenhetens personal ansvarar för mottagande och avlämning vid buss/taxi i den grad det krävs utifrån elevernas ålder och mognad.
Om väntetid vid bussbyte förekommer har skolan/kommunen ansvar för eleven under den tiden.

Om föraren bedömer att transporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt inställes denna och vårdnadshavaren ansvarar för att barnet kommer till skolan.

11. Ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden som kan påverka rätten till skolskjuts, till exempel flytt eller byta av skola, ska omgående meddelas kommunens skolskjutssamordnare. Busskort ska återlämnas i de fall rätten till skolskjuts upphör i och med de nya förhållandena.

12. Överklagan

Skolskjuts är en rättighet och kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär samt i vissa fall genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

B. Skolskjuts gymnasiesärskola

13. Rätt till skolskjuts

Elev som är folkbokförd i Nora kommun och som är inskriven i särskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan om sådan behövs med hänsyn till:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • elevens funktionsnedsättning
 • eller någon annan särskild omständighet

Elev som väljer att gå i annan gymnasiesärskola än den skola kommunen annars skulle ha placerat eleven i beviljas skolskjuts om detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Bedömningen, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen, görs utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i.

14. Växelvis boende

Elev i gymnasiesärskolan som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts från båda adresserna om:

 • eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Nora kommun
 • rätt till skolskjuts föreligger från vårdnadshavarnas bostadsadresser
 • intyg kan uppvisas om regelbundet, växelvis boende (50/50), d.v.s. ej enbart tillfälliga resor till den andra vårdnadshavaren

C. Elevresor – gymnasieskolan

15. Rätt till elevresor

Kommunen är inte skyldig att anordna resor för gymnasieelever utan endast ansvara för elevernas resekostnader. Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor omfattas fram till och med utgången av det första halvåret som eleven fyller 20 år.

Elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och som är folkbokförd i Nora kommun och har en färdväg längre än 6 km mellan bostad och skola har rätt till Färdbevis för resor med Länstrafiken

Elev som är berättigat till färdbevis enligt ovan och där avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats överstiger 6 km har rätt till kontant reseersättning.
Kontantbidragets storlek beräknas i särskild utredning av kommunförvaltningen efter ansökan. Kontantbidraget baseras på den skattefria delen av den kommunala reseersättningen samt avstånd till hållplats eller i förkommande fall skola. Bidraget är maximerat till 1/30 av basbeloppet per månad.

16. Förlorat busskort

Om elev förlorar busskort skall eleven omgående kontakta skolan så att kortet spärras.
En avgift på 100 kronor för administrationskostnader tas ut för förlorat busskort. Avgiften betalas via faktura, som skickas hem. 

 Riktlinjerna reviderades 2016-04-22 och antogs av kommunstyrelsen 2016-06-01, § 92.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: