• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bästa resultatet någonsin

Bästa resultatet någonsin för Nora kommuns företagsklimat

Nora kommun har uppnått sitt bästa resultat i någonsin i Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning Insikt, som mäter hur företagen upplever kommunens kommuners service och effektivitet (NKI – nöjd kund index) vad gäller myndighetsutövning. Från förra årets placering 137 har Nora kommun rusat till plats 34! Det historiskt sett allra högsta resultatet.

”För drygt två år sedan omstartade vi vårt arbete gentemot näringslivet. Med en ny strategi, ny duktig personal på plats och nya samarbetsarenor mellan kommun och näringsliv börjar vi redan nu kunna se positiva resultat av arbetet. Det känns otroligt bra!” säger kommundirektör Christina Landoff.

Resultatet

En jämförelse med tidigare år visar en tydlig ökning i totalnöjdhet. Mellan 2012 och 2023 har NKI-värdet varierat, med det absolut högsta värdet i år. Jämför vi med 2022 ser vi en märkbar uppgång för bygglov som ökat från 70 till 76 och livsmedel som gått från 79 till 81. Markärenden har tidigare inte mätts, därför finns ingen jämförelse med tidigare år. Svarsfrekvensen är totalt 54% av de tillfrågade.

Näringslivsutvecklare Josephine Hedlund säger: "Vi är stolta över det höga NKI-värdet på 80 för 2023. Det speglar vårt engagemang för att förbättra företagsklimatet i Nora kommun och vi ska såklart inte tappa fart. Det vi ser utifrån undersökningen är att vi ska fortsätta förbättra möjligheten till digitala tjänster och bli bättre på information på webbplats och kopplat till ärendet. Bakom siffrorna finns det människor som är mer nöjda med bemötandet, engagemanget och hanteringen av sitt ärende. Det är något att vara stolt över, säger Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare vid Nora kommun.”

Med ett totalt NKI-värde på 80 för 2023, på en 100-gradig skala, indikerar detta ett mycket positivt resultat. För kommunala myndigheter anses ett NKI-värde på 70 eller högre som en godtagbar servicenivå och ett värde på 80 eller högre anses som mycket högt.

I årets mätning ser vi följande områden och deras NKI-värden:
Bygglov: 76
Livsmedel: 81
Mark: 81
Totalresultat: 80

Josephine fortsätter: ”Företagen ska gå och må bra, och vår ständiga klättring i NKI visar att vi är på rätt väg. Det ger oss motivation att fortsätta arbeta för ännu bättre service för våra företagare och invånare. Tillsammans skapar vi en plats som både invånare och företagare älskar att bo och verka i."

Samhällsbyggnadsförvaltningen: en central roll

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden. Inom förvaltningen finns bland annat bygglovsenheten, miljöenheten, planenheten, avfall och återvinning, vatten och avlopp och skötseln av kommunens gator. Det långsiktiga arbetet med förbättrad tillgänglighet där det är enklare att få kontakt med en handläggare och bättre kommunikation visar sig i ökad nöjdhet hos våra företag.

Läs mer om förvaltningen här. Länk till annan webbplats.

Nora kommun satsar på näringslivsfrågorna

Nora kommun arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet. Den näringslivsstrategi som togs fram under 2023, tillsammans med en efterföljande handlingsplan, är viktiga komponenter i detta arbete. Att Nora kommun har ett näringslivsråd, som inte alla kommuner har, är ytterligare ett tecken på engagemanget för att förbättra företagsklimatet. En nyhet för året är den nya satsningen att en bygglovshandläggare finns i Nora en gång i månaden för att svara på frågor från invånare och näringslivet. Senaste tillfället var det 10 ärenden med många frågor till handläggaren på plats!

Än fler satsningar är på gång. Aktuellt framåt är att Nora kommun gått samman med kommunerna i norra länsdelen för att genomgå SKR:s utbildning "Förenkla – helt enkelt” för att förbättra företagskontakter. Utbildningen är avsedd för chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete och syftar till att förenkla processerna och förbättra servicen.

Christina Landoff säger slutligen: ”Årets mätning är ett betyg på att vi är på rätt väg. De satsningar vi gör börjar märkas även hos våra företagare vilket känns väldigt bra. Det viktiga nu är att fortsätta på den fina bana som påbörjats.”

Läs mer om undersökningen på SKRs hemsida: Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter