• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Detaljplan för Rosen 11 m.fl.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya vård-och omsorgsboenden i anslutning till befintlig vårdcentral. Planen syftar även till att förnya byggrätter för att underlätta framtida bygglovsprövning och säkerställa de behov en utökad verksamhet inom området kräver logistiskt.

Vad händer i processen

Samråd pågick 8 maj - 29 maj 2019.

Granskning pågick 8 november - 29 november 2019.

Förslag till detaljplan har antagits av kommunfullmäktige i Nora kommun vid deras sammanträde 2020-02-26.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats och handläggs för tillfället av Mark-och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Simon Ljunggren, planarkitekt
0581-810 80
simon.ljunggren@sb-bergslagen.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: 2020-06-03