• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2019: 6 februari, 3 april, 22 maj, 
11 september, 16 oktober och 27 november.

Kommunstyrelsen den 3 april 2019

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträdet. OBS! Sammanträdet börjar kl 8.00

3.   Bokslut för Nora kommun och koncernredovisning för år 2018.
4.   Förslag till ombudgetering av 2018 års investeringsprojekt till
      verksamhetsåret 2019.
5.   Information enligt uppsiktsplikten, Bergslagens överförmyndarnämnd.
6.   Svar på revisorernas uppföljning av granskningar genomförda åren
      2015-2018.
7.   Uppföljning av internkontroll 2018.
8.   Förslag till avskrivning av motioner.
9.   Förslag till förändrad företagshälsovård.
10. Svar på näringsdepartementets remiss "En anpassning av
      bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
      kontrollförordning". 
11. Nitro Nora BS:s ansökan om bidrag.
12. Förslag att anta OPF-KL 18.
13. Revidering av reglemente för ersättning till kommunala
      förtroendevalda.
14. Förslag till nytt VA till Alntorps ö.
15. Förslag till förändrade mötesformer för kommunstyrelsen och
      kommunfullmäktige.
16. Svar på medborgarförslag 3/2018 om att upphäva beslutet om att
      träden i Skolparken ska märkas med namn enligt tidigare
      medborgarförslag.
17. Ansökan om utökning av tidigare anslagna investeringsmedel.
18. Patientberättelse, omsorgen 2018.
19. Sammanställning av avvikelser inom äldeomsorgen och
      funktionsstöd, helåret 2018.
20. Förslag till yttrande över remiss "Målbild för hälso- och sjukvård i
      Örebro län 2030".
21. Förslag till svar på revisionsrapport "Granskning av Elevhälsan och
      samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst".
22. Förslag att sända ut Trafik-, cykel- och parkeringsutredning Nora
      tätort på remiss.
23. Förslag till försäljning av del av Nora 1:1, Vattentornet.
24. Förslag till vattenförsörjningsplan för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
      och Lindesbergs kommuner.  
25. Svar på motion 12/2014 om återbetalning av vägsamfällighetsavgift
      för permanent boende.
26. Förslag att revidera statsbidrag och höja habillitetsersättningen.
27. Kort information, samverkan.
28. Delegationsbeslut
29. Delgivningar.
30. Delegationsbeslut, utskottens beslut.
31. Kommundirektören informerar. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-04-16