• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde onsdagen den 29 november 2017. Sammanträdet börjar kl 8.00 och håller på till ca 16.30 med avbrott för lunch.

3.    Information om förslagen till ny Karlsängskola.
4.    Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är 
       färdigbehandlade i oktober 2017.
5.    Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfalls- och
       slamtaxa för Nora kommun. 
6.    Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2018
       avseende anläggningstaxa.
7.    Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2018
       avseende brukningstaxa.
8.    Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
       kommunstyrelsens verksamheter.
9.    Förslag till riktlinjer för ärendehantering i Nora kommun.
10.  Förslag till riktlinjer för styrdokument i Nora kommun.
11.  Tilläggsanslag för extra sammanträde för kommunfullmäktige.
12.   Svar på motion 17/2013 om att giftfri vardag kräver handling.
13.   Svar på motion 2/2015 om att se över kostnader för konsulter mot
        att anställa utredare/planerare.
14.   Förslag till organisation för arbetet med personuppgifter.
15.   Förslag till budget för år 2018 och ekonomisk plan för åren
        2019-2020.
16.   Förslag till uppdrag om att ta fram en trafikplan.
17.   Utvärdering eller uppföljning av den politiska organisationen.
18.   Förslag till biblioteksplan 2018-2021.
19.   Förslag till Översiktsplan för Nora kommun.
20.   Revidering av kommunal samverkansavtal för utbildningar inom
        gymnasie- och gymnasiesärskolan mellan kommunerna i
        Örebro län. 
21.   Resursfördelningsmodeller avseende grundskola, förskola och
        fritidshem. 
22.   Val av ledamöter till lokal styrelse Dalkarlsbergs förskola och
        fritidshem.
23.   Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
24.   Förslag till revidering av riktlinjer för vuxna med missbruk/
        beroendeproblematik. 
25.   Förslag till avtal om samverkan inom patientnämndsverksamhet.
26.   Ekonomisk rapport januari-oktober 2017.
27.   Ställningstagande om riktade statsbidrag för ensamkommande
        barn som fyllt 18 år.
28.   Förslag till vision, övergripande mål och styrmodell för
        Nora kommun.
29.   Fyllnadsval: ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2018.
30.   Delgivningar.
31.   Delegationsbeslut.
32.   Delegationsbeslut, utskottets beslut. 
33.   Information från revisorerna.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-11-21