• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den
11 september 2019.

Sammanträdestider 2020: 12 februari, 1 april, 27 maj, 9 september, 
7 oktober, 28 oktober och 18 november.

Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 1 april 2020. 

3.   Patientsäkerhetsberättelse 2019 för omsorgen.
4.   Sammanställning av avvikelser 2019 inom omsorgen.
5.   Förslag till ändrade avgifter inom familjerådgivningen.
6.   Förslag att rekvirera statsbidrag för att utöka och förstärka
      demesvården.
7.   Förslag till riktlinjer för myndighetsutövning enligt SoL för stöd i
      ordinärt boende och särskilt boende.
8.   Förslag till upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten.
9.   Förslag till lokalprogramsplan för nytt vård- och omsorgsboende,
      Rosen.
10. Förslag till uppdrag för översyn av riktlinjer för parboende.
11. Förslag till nytt gruppboende i fasigheten Torget 1, fd Dalgården.
12. Nora kommuns årsredovisning 2019.
13. Förslag till ombudgetering av 2019 års investeringsprojekt till 
      verksamhetsåret 2020.
14.  Nora kommuns lånebehov 2020.
15.  Förslag till internbudget 2020 för kommunstyrelsens
       verksamheter.
16.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
17.  Strategi vid epidemi och pandemi.
18.  Anhållan från Intresseföreningen Bergslaget om ny
       medlemsavgift.
19.  Förslag att öppna bussgatan på prov under sommaren 2020.
20.  Förslag till yttrande över överklagat beslut om detaljplan för del
       av Älvestorp 4:1.
21. Förslag till detaljplan för Bryggeriet 3 med flera. Ärendet utgår
22. Förslag att avbryta utredning om förändrat lokalnyttjande av
      Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkeskolan.
23.  Delegationsbeslut.
24.  Delgivningar.
25.  Delegationsbeslut, utskottens beslut.
26.  Kommundirektören informerar.     

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-03-24