Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.

 

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 14 april 2021. 

3.   Förfrågningsunderlag för upphandling av processtöd till förstudie
      av Karlsängsområdet.
4.   Förslag till uppdrag om att ta fram en övergripande strategi för
      ett stärkt föräldrastöd i Nora kommmun.
5.   Dataskyddsombudets information om årsrapport 2020.
6.   Dataskyddsombudets information om årsplan 2021.
7.   Information enligt uppsiktsplikten, redovisning av
      årsredovisningarna för Samhällsbyggnadsförbundet och
      Samhällsbyggnadsnämnden.
8.  Redovisning av förslag till nya styrdokument för Samhälls-
      byggnad Bergslagen inför remiss.
9.   Nora kommuns årsredovisning för år 2020.
10. Ombudgetering av 2020 års investeringsprojekt till 
      verksamhetsåret 2021.
11. Revidering av policy för informationssäkerhet.
12. Svar på motion 5/2020 om hantering av företagsskyltning i Nora.
13. Svar på medborgarförslag 6/2020 om medborgarinitiativ 2030, 
      Nora.
14. Redovisning av motioner och medborgarförslag.
15. Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun.
16. Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter 2021.
17. Anhållan om medel för corona-anpassade aktiviteter 2021.
18. Uppföljning av kommunens interna kontroll.
19. Förslag till uppdrag om att ta fram riktlinjer för utbildningsbidrag
      till partierna i fullmäktige.
20. Förslag till uppdrag om revidering av riktlinjer för handläggning
      av motioner och medborgarförslag.
21. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag om utredning
      av konsekvenserna vid utvidgning av verksamhetsområde VA,
      Gamla Pershyttan 3:70.
22. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till utvidgning
      av verksamhetsområde VA, del av Älvestorp 11:3.
23. Förslag till finansiering av renovering av Hagbydammen och
      Sågbladsdammen.
24. Förslag till prioritering och tidplan för åtgärder för nedlagda
      deponier i Nora kommun.
25. Förslag till uppdrag om revidering av lokala ordningsföreskrifter
      för torghandel.
26. Förslag till upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten.
27. Förslag till uppdrag att ta fram uppdragsdirektiv för åtgärder för 
      uppbyggnad av förskolan i Järnboås.  
28. Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet tom 2022.
29. Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet tom 2022.
30. Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet tom 2022.
31. Fyllnadsval: ny ersättare i samhällsbyggnadsutskottet tom 2022.
32. Fyllnadsval: nu ersättare i barn- och ungdomsutskottet tom
      2022.
33. Delegationsbeslut, från kommunstyrelsen den 10 februari.
34. Delgivningar, från kommunstyrelsen den 10 februari.
35. Delegationsbeslut.
36. Delgivningar.
37. Kommundirektören informerar.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-04-14