• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2018: 7 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 
12 september, 24 oktober, 28 november och 5 december.

Kommunstyrelsen den 28 november

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 28 november 2018.

OBS! Mötet börjar kl 8.00 och är stängt för allmänheten mellan
kl 8.00 och 10.00.

3.   Förslag till budget år 2019 med ekonomisk plan för åren 2020-2021. 
4.   Förslag till indikatorer. 
5.   Ekonomisk rapport januari-september 2018 med helårsprognos. 
6.   Platsvarumärke - återrapportering.
7.   Förslag till överenskommelse mellan Region Örebro län och
      kommunerna i norra Örebro län om samverkan inom hälsa-
      och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning.   
8.   Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
      färdigbehandlade i oktober 2018.
9.   Svar på motion 19/2012 om bland annat bättre kvalitet på underlag
      till beslut.
10. Ekonomisk uppföljning på utskotten.
11. Förslag till ändring av gång- och cykelväg samt bygge av vändplan
      vid Linåkern 2.
12. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till avfallstaxa 2019. 
13. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förlag till VA-taxa 2019
      avseende brukningstaxa.
14. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till VA-taxa 2019
      avseende anläggningstaxa.
15.  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till revidering av
       felparkeringsavgifter.
16.  Förslag till resursfördelningsmodell för fritidshem.
17.  Skolskjusutredning 2018.
18.  Lokaler för barnomsorg.
19.  Mål och verksamhetsplan 2018 för fritidsgårdarna.
20.  Svar på medborgarförslag 2/2018 om trafiksäkerhetsåtgärder för 
       Vagnmakargränd.
21.  Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
       Nora kommun.
22.  Avtal om markanvisning för del av fastigheten Älvestorp 4:1
23.  Delegationsbeslut
24.  Delgivningar.
25.  Delegationsbeslut, utskottens beslut. 

Kommunstyrelsen den 5 december

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 5 december 2018.

3. Val till ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, barn- och  
    ungdomsutskottet samt socialutskottet t o m 2022.
4. Firmatecknare.
5. Undertecknade av borgensförbindelser.
6. Val av två ledamöter och två ersättare till kommunala handikapprådet
    t o m 2022.
7. Val av en ledamot och en ersättare till kommunala pensionärsrådet
    t o m 2022.
8. Förslag till vigselförrättare t o m 2022.

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-12-05