• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2019: 6 februari, 3 april, 22 maj, 
11 september, 16 oktober och 27 november.

Kommunstyrelsen den 6 februari 2019

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde den 6 februari 2019. 

3.   Förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamheter.
4.   Förslag gällande Allaktivitetshuset, utförande av etapp 2.
5.   Samhällsbyggnadsnämndens ansökan om planbesked.
6.   Svar på motion 6/2014 om utvärdering av samarbeten.
7.   Svar på motion 1/2018 om lönetillägg för karensdag för personal
      inom vård, skola och omsorg.
8.   Svar på motion 3/2015 om byggnadsordningen kontinuerligt
      aktualiseras.
9.    Svar på motion 4/2014 om planberedskap för Vaslätten.
10.  Förslag till ny säkerhetsskyddschef.
11.  Förslag till dokumenthaneringsplan för ekonomiavdelningen.
12.  Möjlighet till ökad insyn i utskotten.
13.  Svar på dataskyddsombudgets frågor.
14.  Svar på revisorernas granskning av hur vård- och omsorgs-
       verksamheten säkerställer en effektiv schema- och bemannings-
       planering samt om verksamheten i det arbetet använder ända-
       målsenliga IT-system. 
15.   Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
16.   Val av en ledamot  och en ersättare till Regionala miljö- och
        naturvårdsrådet för tiden 2019-2022.
17.   Val av två ledamöter och en ersättare till Regionala samverkans-
        rådet för tiden 2019-2022.
18.   Val av en ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet för
        sociala välfärd och vård för tiden 2019-2022.
19.  Val av en ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet för
       folkhälsa för tiden 2019-2022.
20.  Val av en ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet för
       skola, utbildning och kompetensförsörjning för tiden 2019-2022.
21.  Val av en ledamot och en ersättare till specifika samverkansrådet för
       kultur för tiden 2019-2022.
22.   Val av en ledamot i Arbogaåns Vattenförbund för tiden 2019-2022.
23.   Val av en ledamot i styrgruppen fö rBusiness Region Örebro, BRO,
        för tiden 2019-2022.
24.   Delegationsbeslut
25.   Delgivningar.
26.   Delegationsbeslut, utskottens beslut.
27.   Kommundirektören informerar. Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-02-13