• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2019: 6 februari, 3 april, 22 maj, extra möte 3 juni
11 september, 16 oktober och 27 november.

Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 16 oktober 2019. 

3.   Information enligt uppsiktsplikten, Samhällsbyggnadsförbundet
      Bergslagen.
4.   Information från Arbetsmiljöverket.
5.   Delårsrapport januari-augusti 2019 med helårsprognos.
6.   Fastställelse av utdebitering för år 2020.
7.   Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till taxa för bygglov
      och strandskyddsdispenser mm.
8.   Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen och
      kommunfullmäktige 2020.
9.   Förslag till uppdrag att se över valdistrikten.
10. Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 2019-2023.
11. Revidering av reglemente för ersättning till kommunala
      förtroendevalda.
12. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.
13. Förslag till utredning om förändrat lokalnyttjande av
      Järntorgsskolan/Järntorgets förskola och Lärkeskolan.
14. Sammanställning av avvikelser inom omsorgen första halvåret 2019.
15. Förslag om principbeslut om att överlåta möbler till ensamkommande
      ungdomar.
16. Förslag till uppdrag om upphandling av servicetjänster.
17. Förslag till resursfördelningsmodell för hemtjänsten.
18. Förslag till resursfördelningsmodell för särskilt boende för äldre.
19. Förslag till markanvisningsavtal, Klotstigen.
20. Förslag till uppdrag gällande fibertäckning i Nora kommun.
21. Förslag till uppdrag gällande översyn och anpassning av
      turistverksamheten.
22. Förslag till projektering av nya busshållplatser.
23. Fyllnadsval: ny ledamot samt ny vice ordförande i ledningsutskottet
      t.o.m 2022.
24. Fyllnadsval: ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2022.9.  
25. Kort information, samverkan.
26. Delegationsbeslut.
27. Delgivningar.
28. Kommundirektören informerar. 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-10-08