• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Cafeterior

Riktlinjer för cafeterior

Kommunens mål om hållbar utveckling ska avspeglas i cafeteriornas verksamhet. Sortimentet ska medvetet och kontinuerligt utvecklas så att utbudet underlättar och inbjuder till hälsosamma och bra val.

Livsmedelsutbud i skolcafeteria

En cafeteria är ett viktigt inslag för elever som går långa dagar i skolan.

Bra principer för skolcafeterian (Livsmedelsverket, 2013):

 • Cafeterian ska ge möjlighet till avkoppling och trevlig samvaro
 • Cafeterian ska erbjuda ett hälsosamt utbud såsom frukt, smörgås, yoghurt, mjölk och vatten
 • Sortimentet ska inte ersätta skollunchen
 • Öppettiderna ska inte konkurrera med skolrestaurangen

Livsmedelsutbud i fritidsgårdars och övriga offentliga lokalers cafeterior

En stor del av verksamheten i offentliga lokaler, exempelvis simhallar och idrottsanläggningar, bekostas med offentliga medel. Utbudet bör därför stödja folkhälsomålet om att främja goda matvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).

Bra principer för cafeterior i fritidsgårdar och övriga offentliga lokaler är att (Livsmedelsverket, 2013):

 • Cafeterian ska ge möjlighet till avkoppling och trevlig samvaro
 • Cafeterian ska erbjuda ett hälsosamt utbud såsom frukt, smörgås, yoghurt, mjölk och vatten
 • Cafeterians utbud får gärna bestå av livsmedel som uppfyller kriterierna för nyckhålsmärkning

Samverkan och lärande

Fritidsgårdarna och cafeterior strävar efter att hålla som hög kvalité som möjligt. Bra mat är en viktig förutsättning för god hälsa. All personal som hanterar livsmedel har ett gemensamt ansvar att arbeta för kommuninvånarnas bästa.

Måltidsmiljö

Måltidsmiljön är viktig och ska därför utformas i samråd mellan besökare och personal så att den känns trivsam och tilltalande.

Delaktighet och inflytande

Besökare ska ges möjlighet att vara med och påverka utbudet och måltidsmiljön.

Miljö och hållbar utveckling

Cafeteriorna ska främja resurshållning, kretsloppstänkande och ekonomisk hushållning. Verksamheterna ska arbeta för att främja en hållbar utveckling. Målen i gällande avfallsplan för Nora kommun (Bergslagens kommunalteknik, 2015) ska följas.

Kompetensutveckling

Kommunens cafeterior bör uppmuntra och stödja kommuninvånare till goda matvanor. Kommunen bör därför regelbundet tillgodose och säkerställa att personal har den kompetens som uppdragen innebär.

Genomförande

Regler och instruktioner/checklistor för verksamheten för att uppnå mål och syfte med det kostpolitiska programmet beslutas av verksamhetsansvariga.

Uppföljning

Uppföljning sker genom verksamhetsberättelse och återkopplas på lämpligt sätt till besökare.

Referenser

Bergslagens Kommunalteknik.(2015). Kommunal avfallsplan 2016 – 2020. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Strategier och mål.

Livsmedelsverket. (2013). Bra mat i skolan: Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Uppsala: Livsmedelsverket. Hämtad från http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/bra_mat_i_skolan_livsmedelsverket_nov13.pdf

Statens folkhälsoinstitut. (2011). Målområde 10: Matvanor och livsmedel: Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. Hämtad från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12677/Matvanor-o-livsmedel-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010.pdf

Övriga källor

 • APT diskussioner med personal på fritidsgårder (Karlsäng och Gyttorp)
 • APT diskussioner med personal på cafeterior (Simhall, Hjernet & Gläntan)

Informationsägare: Stöd & service, Kostverksamheten
Sidan uppdaterad: