• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny

Riktlinjer för specialkost i barnomsorg och skola i Nora kommun

Syftet med dokumentet "Riktlinjer för specialkoster" är att säkerställa rutiner och ansvarsfördelning vid hanteringen av specialkoster.

Fastställd av Kommunstyrelsen Datum 2011-04-06 § 59

Syfte

Syftet med dokumentet "Riktlinjer för special koster'' är att säkerställa rutiner och ansvarsfördelning vid hanteringen av specialkoster.

Riktlinjerna omfattar all verksamhet bildningsförvaltningen, och ska ses som en vägledning för rektorer, pedagoger, kostpersonal och skolsköterskor) och vårdnadshavare som kommer i kontakt med barn och elever med behov av specialkost. 

Målsättning

Målsättningen är att alla barn ska serveras god och näringsriktig mat, och att såväl föräldrar, personal som barn ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras. Riktlinjerna är ett led i barnomsorgens och skolans kvalitetssäkring av måltiderna och ska tillgodose att det finns tydliga rutiner och metoder för special kosten.
 

Vad är  specialkost?  

 1. Följande specialkoster har beslutats gälla för Nora kommun:
  Medicinskt motiverad kost.
  Till exempel diabetes, celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och födoämnesallergier.
 2. Kost på grund av överkänslighetsreaktioner
  Som till exempel paprika, tomat etc.
 3. Vegetarisk kost
  Vegetarisk kost kan erbjudas, dock ej vegankost.
 4. Religiösa skäl
  Alternativ kost på grund av religiösa skäl erbjuds så långt som möjligt.

Personalens ansvar  

Övergripande ansvar

Det övergripande ansvaret för all verksamhet i förskola, familjedaghem och skola har rektor. 

Kökspersonalens ansvar

Kökspersonalen ansvarar för att förvaring, tillagning och servering följer gällande livsmedelslagstiftning. Det är också kökspersonalen som ansvarar för att inköp, förvaring och tillagning sker enligt den överenskommelse som gjorts gällande barnet/eleven med förälder eller annan vårdnadshavare. Kökspersonalen ansvarar för att märkning görs av specialkosten så att korrekt maträtt serveras till rätt barn/elev.

Kostchefen har det övergripande ansvaret i Nora kommun för kostverksamheten.

Kökspersonalen drar kopia på samtliga specialkostintyg vid läsårets slut och skickar till skolsköterska..  

Rektor och pedagogens ansvar i förskolan/familjedaghem

Det åligger den pedagogiska personalen inom förskola/familjedaghem att ansvara för att korrekt maträtt serveras till rätt barn/elev.

På inskolningssamtalet delas informationsmaterialet "Riktlinjer för specialkost" ut till föräldern. Under någon av inskolningens första dagar ordnas en träff med kökets personal. All berörd personal informeras snarast. Blankett för beställning av specialkost förvaras enligt respektive förskolas rutiner. Där finns också blankett för rapportering av tillbud eller incidens. För alla nya specialkoster ska en beställning göras till köket av pedagog i förskolan. Pedagog/rektor avbeställer i köket när specialkost inte längre är aktuellt.  

Rektors ansvar i skolan

l skolans informationsbrev till hemmet för nya elever skall information om hur man går tillväga för att beställa specialkost finnas med.

Vid inskolning av barn i färskoleklass kan en träff med kostavdelningen och skolsköterska erbjudas hemmen. Syftet är att få vårdnadshavare att känna förtroende och trygghet avseende sitt barns måltider i skolan. 

Skolsköterskans ansvar i skolan

Alla intyg om specialkost skall gå via skolsköterskan på respektive skola. skolsköterskan ansvarar för att pedagog i skola, fritids och kök får information.

Vid behov av specialkost gör skolsköterskan en beställning till köket. När skolsköterskan får vetskap om att behovet av specialkost inte längre är aktuellt, informeras kök, pedagog och fritids.

Skolsköterskan följer upp alla kostintyg i samband med hälsosamtalen.

Skolsköterskorna överrapporterar specialkoster mellan varandras verksamhetsområde vid skolbyte.
   

Vårdnadshavarens ansvar

Behov av specialkost

Föräldrar/vårdnadshavare är ansvariga för att information om att behov av specialkost ges till pedagog inom förskola/familjedaghem eller skolsköterska inom skolan. Formulär om behov av specialkost finns att hämta på Nora kommuns hemsida, på förskolan, på skolsköterskeexpeditionen eller i köket.

Vid sjukdom, ledighet eller annan frånvaro.

Om barnet/eleven uteblir från måltiden ska den avbeställas i så god tid som möjligt. Hemmet kontaktar då köket direkt, se namn och telefonnummer som lämnats vid beviljandet av specialkost.

Om behovet av specialkost förändras.

Om behovet av specialkost förändras eller upphör åligger det förälder/vårdnadshavare att informera förskola/familjedaghem eller skola. Alla specialkoster som definitivt avslutas ska förskolebarns vårdnadshavare/elev avbeställa hos pedagog/skolsköterska. Det åligger pedagog i förskola och familjedaghem och skolsköterska i skolan att avbeställning görs till köket. Formulär om behov av specialkost finns att hämta på Nora kommuns hemsida, på förskolan, på skolsköterskeexpeditionen eller i köket.


Tillbud/ incident

Tillbud ska alltid anmälas på särskild blankett "Utredning av olycksfall och tillbud". Blanketten finns hos respektive familjedaghem, förskola och skola.

Litteraturtips och länkar

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: